Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

powerofloveforever
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
powerofloveforever
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialabellavita labellavita
powerofloveforever

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialabellavita labellavita

January 14 2018

powerofloveforever
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal
powerofloveforever
powerofloveforever
powerofloveforever
powerofloveforever

December 26 2017

powerofloveforever
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs viamoai moai
powerofloveforever
2360 3787 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
powerofloveforever
powerofloveforever
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viaphilomath philomath
7653 fd0d 500
Reposted fromamatore amatore viamoai moai
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viamoai moai
powerofloveforever
9724 b190 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacristinaa cristinaa
powerofloveforever
5466 3eb3
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamoai moai
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viamoai moai
powerofloveforever
1267 8c68 500
Reposted frommoai moai
powerofloveforever
1268 8cef 500
Reposted frommoai moai
powerofloveforever
9369 81c9 500
Reposted frommoai moai viacristinaa cristinaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl