Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

powerofloveforever
6625 3f9e
Reposted frommartinini martinini viaphilomath philomath
powerofloveforever
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
powerofloveforever
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

November 15 2017

5370 8254 500
Reposted fromdivi divi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3666 9323 500

ikwt:

Zion National Park (shortstache)

Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
powerofloveforever
6483 5d9f
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
powerofloveforever
6486 f4a1 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
3771 c109 500
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
powerofloveforever
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
powerofloveforever
2771 d40a
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations
powerofloveforever
Reposted frombluuu bluuu viacristinaa cristinaa

November 14 2017

powerofloveforever
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamoai moai
powerofloveforever
3123 9826
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamoai moai
powerofloveforever
4992 2e9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
powerofloveforever
XLII

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze,

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

 

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

 

Może na jakiejś niewidocznej gwieździe

jest niebo dla samobójców?

 

Gdzie są żelazne winnice,

z których meteor spada?

— Pablo Neruda, Księga pytań
powerofloveforever
4832 6c30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl