Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

powerofloveforever
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
powerofloveforever
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viamoai moai
powerofloveforever
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viaizzy13violinzz izzy13violinzz
powerofloveforever
0861 6456
Reposted fromkrzysk krzysk viaizzy13violinzz izzy13violinzz
powerofloveforever
6974 664d
powerofloveforever
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski

October 14 2018

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viamoai moai
powerofloveforever
powerofloveforever
7880 a233 500
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
powerofloveforever
6552 01f3
Reposted fromslodziak slodziak viamoai moai
powerofloveforever
6020 594a 500
Reposted fromslodziak slodziak viamoai moai
powerofloveforever
9756 1c6a
powerofloveforever
1773 7bd1
Reposted fromlambadada lambadada viajustonebullet justonebullet
powerofloveforever
4594 3702 500
powerofloveforever
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viajustonebullet justonebullet
powerofloveforever
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaphilomath philomath

October 11 2018

powerofloveforever
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamindfields mindfields

August 20 2018

powerofloveforever
8862 1526
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
powerofloveforever
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl